Splošni pogoji

Izposojo električnih koles (e-koles) in opreme pri podjetju Proform3D, d.o.o., Obrne 12, 4263 Bohinjska Bela (v nadaljnjem besedilu "najemodajalec"), urejajo predmetni splošni pogoji najema, sklenjena pogodba o najemu e-kolesa, uradni cenik za najem e-koles in pravilno izpolnjeno ter podpisano Potrdilo o najemu in Prevzemni zapisnik.

1. Kdo lahko uporablja storitev:

1.1 Vsaka stranka kot najemnik e-kolesa in kolesarske opreme mora najemodajalcu predložiti na vpogled veljaven osebni dokument zaradi prepisa potrebnih identifikacijskih podatkov. Najemnik, ki bo uporabljal najeto e-kolo in kolesarsko opremo mora za veljaven najem izpolnjevati pogoje, ki jih zahteva odgovorna oseba za oddajo e-koles. Najemnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi najemne pogodbe podal resnične osebne podatke.
1.2 E-kolo lahko uporabljajo le polnoletne osebe. Mladoletne osebe lahko uporabljajo e-kolo le v spremstvu polnoletne osebe, ki nase prevzame odgovornost za škodo, ki jo povzroči mladoletnik tretji osebi ali ki doleti samega mladoletnika, razen če ne gre za primer odgovornosti proizvajalca e-kolesa in opreme.
 1.3 Odgovorna oseba za oddajo e-koles v najem lahko zavrne izročitev e-kolesa osebi, za katero meni, da ni sposobna voditi e-kolesa, kot to predpisuje Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) oziroma zaradi kateregakoli drugega utemeljenega razloga.

2. Način uporabe storitev najema:

2.1 Stranka se dogovori za najem e-kolesa preko spletne strani www.newlevel.si in e-kolo prevzame na dogovorjenem mestu. Ob prevzemu e-kolesa stranka predloži veljavni osebni dokument, se dogovori s predstavnikom najemodajalca o vseh lastnostih najema, sklene pogodbo o najemu e-kolesa in pravilno izpolni ter podpiše Potrdilo o najemu in Prevzemni zapisnik. V primeru, da si skupina strank želi izposoditi več e-koles, lahko navedene listine zanje podpiše le en najemnik te skupine ljudi, vendar mora obenem najemodajalcu podati vse potrebne identifikacijske podatke o vseh najemnikih.
2.2 Ob predaji e-kolesa v najem najemnik in odgovorna oseba najemodajalca skupaj pregledata e-kolo in kolesarsko opremo. Ob prevzemu e-kolesa oz. kolesarske opreme najemnik s podpisom Prevzemnega zapisnika potrdi brezhibnost e-kolesa (opreme) oz. se seznani z dopustno napako manjšega obsega, če je ta posledica redne obrabe e-kolesa (opreme) in ne pomeni nevarnosti za upravljanje z e-kolesom. Najemnik je dolžan sporočiti vsakršno morebitno napako na e-kolesu in kolesarski opremi najemodajalcu, če jo takoj po prevzemu opazi, vendar preden zapusti lokacijo najemodajalca.
2.3 Najemnik, ki prevzame e-kolo in kolesarsko opremo v dobrem stanju in tehnično brezhibno, mora le to vrniti v enakem stanju (upoštevajoč dopustno obrabo, kot je pričakovana umazanija na e-kolesu) na dogovorjenem mestu.
2.4 Najemnik se zavezuje vrniti izposojeno e-kolo in kolesarsko opremo pravočasno in najkasneje do dogovorjenega časa, kot je zapisan v pogodbi o najemu ali Potrdilu o najemu.
2.5 Najemnik, ki vrne najeto e-kolo ali opremo v nedelujočem ali poškodovanem stanju, lahko e-kolo zamenja z drugim, brezhibno delujočim, do izteka časa najema. Pri tem mora nemudoma obvestiti najemodajalca o razlogih za škodo na e-kolesu. Taka zamenjava e-kolesa ali opreme se izvede glede na dano razpoložljivost e-koles in opreme pri najemodajalcu, ne glede na to, ali ima nadomestno e-kolo oz. oprema različne lastnosti od zamenjane. V kolikor najemodajalec nima na razpolago nobenega nadomestnega e-kolesa (opreme) ni dolžan vračati denarja najemniku, če je do izteka najema e-kolesa (opreme) manj kot 2 uri najema. Najemodajalec upošteva pravila, navedena v tej točki, v kolikor vrnjeno e-kolo ali oprema ni poškodovana zaradi namernega ravnanja najemnika.
2.6 Ob vrnitvi e-kolesa ali/in opreme najemnik in najemodajalec sestavita in podpišeta Prevzemni zapisnik ter v njem ugotovita morebitne poškodbe na najetih in vrnjenih stvareh. V kolikor najemnik ne želi podpisati Prevzemnega zapisnika oziroma ne soglaša z ugotovitvami najemodajalca, ima slednji pravico, da ravna skladno z določili teh splošnih pogojev, zlasti tistih, ki se nanašajo na plačilo odškodnine in varščine.
2.7 Ob prevzemu e-kolesa najemodajalec od najemnika zahteva plačilo kavcije v višini 300 €  v gotovini ali s kreditno kartico. V tem primeru je potrebno imeti na kartici kritje.  Kavcija se vrne brez odbitkov, če se izposojeno e-kolo vrne nepoškodovano in v dogovorjenem času.

3. Pogoji in cena uporabe:

3.1 Cena najema e-kolesa in kolesarske opreme je zapisana na ceniku na spletni strani www.newlevel.si.
3.2 E-kolo sme najemnik uporabljati na lastno odgovornost, samo kot običajno prevozno sredstvo v običajnem cestnem prometu, na način, ki je običajen za povprečne športne rekreativce. Najemnik mora z e-kolesom in kolesarsko opremo ravnati previdno in kot dober gospodar.
3.3 Prepovedana je uporaba e-kolesa in opreme na športnih prireditvah, v komercialne namene in oddaja e-kolesa v podnajem. Prepovedana je uporaba e-kolesa za prevoz nevarnih snovi, ilegalnega blaga, oseb ali lastnine proti plačilu, vožnja pod vplivom alkohola, pomirjeval, uspavalnih sredstev ali katerihkoli drugih snovi, ki lahko vplivajo na voznikovo sposobnost upravljanja, kakor tudi vsakršna druga morebitna podobna zloraba.
3.4 Najemnik mora upoštevati navodila za uporabo in veljavne cestno-prometne predpise. Najemodajalec, pri katerem si najemnik izposodi e-kolo in kolesarsko opremo, ne odgovarja za posledice (npr. škodo ali denarne kazni) nepravilne uporabe e-kolesa in kolesarske opreme ter nespoštovanja veljavnih cestnoprometnih predpisov s strani najemnika.
3.5 Uporaba e-kolesa predvideva ustrezno fizično pripravljenost najemnika. S sklenitvijo pogodbe o najemu in drugih listin najemnik prevzame vso odgovornost, da je ustrezno fizično in umsko sposoben uporabljati in upravljati z e-kolesom, s čimer prevzema tudi vso odgovornost za škodo, ki bi izvirala iz njegove tovrstne pomanjkljive sposobnosti.
3.6 V primeru zamude pri vrnitvi najetega e-kolesa ali opreme se obračunava pogodbena kazen za vsako uro zamude po ceni 10% cene dnevnega najema e-kolesa ali opreme.
3.7 Najemnik ne sme pustiti e-kolesa nezaklenjenega oziroma nevarovanega v času do vrnitve le tega najemodajalcu.
3.8 Ob prevzemu e-kolesa mora najemnik plačati celoten znesek najema.

4. Odgovornost za škodo najemnika:

4.1 V času najema najemnik odgovarja za vsak dogodek ali za vso škodo, ki je nastala njemu, tretjim osebam ali stvarem tretjih oseb zaradi uporabe najemodajalčevega e-kolesa ali opreme.
4.2 V primeru katerekoli škode na e-kolesu in kolesarski opremi, ki je posledica nepravilne uporabe e-kolesa ali opreme, mora najemnik plačati najemodajalcu znesek odškodnine v višini nastale škode. Škodo oceni odgovorna oseba najemodajalca ob vračilu e-kolesa in opreme skladno s cenikom novih e-koles in opreme, upoštevajoč redno obrabo e-kolesa in opreme do trenutka izročitve le te najemniku.
4.3 V primeru, ko najemnik ne vrne e-kolesa in kolesarske opreme ali, ko ga vrne nepopravljivo poškodovanega, mora plačati najemodajalcu odškodnino v višini vrednosti novega e-kolesa in kolesarske opreme skladno s cenikom novih e-koles in opreme.
4.4 Če najeto e-kolo (oprema) ni vrnjeno v 24 urah od dogovorjenega časa njegove vrnitve, se smatra, da si ga je najemnik protipravno prisvojil. Najemodajalec je upravičen o tem obvestiti policijo in ostale pristojne organe.
4.5 V primeru, ko tretja oseba ukrade najemniku e-kolo ali kolesarsko opremo ali ko se e-kolo in oprema poškoduje v prometni nesreči, ki jo obravnava policija, mora najemnik najemodajalcu predložiti kopijo prijave policiji in poročilo o kraji ter mu v roku 5 dni od dneva kraje plačati varščino, enako ceni skladno s cenikom novih e-koles in opreme, upoštevajoč redno obrabo e-kolesa in opreme do trenutka izročitve le te najemniku. Varščina bo najemniku povrnjena le v primeru vrnitve ukradene opreme. V nasprotnem primeru se znesek zadrži kot dogovorjena odškodnina.

5. Odstop od pogodbe:

5.1 V primeru najemnikove kršitve katerega od določil teh splošnih pogojev najema, sklenjene pogodbe o najemu e-kolesa, Potrdila o najemu ali Prevzemnega zapisnika ima najemodajalec pravico do odstopa od pogodbe s takojšnjim učinkom in odvzema najetega e-kolesa ali opreme najemniku. Najemnik se s sklenitvijo pogodbe o najemu izrecno strinja z neuveljavitvijo ugovora zoper odločitev najemodajalca iz prejšnjega stavka. Najemodajalec lahko uveljavi pravice iz tega.
5.2 Najemnik lahko ob vsakem času odstopi od pogodbe in vrne e-kolo (opremo) najemodajalcu, če ima e-kolo oziroma oz. oprema stvarno napako, ki ne omogoča nemoteno in varno rabo, in najemodajalec nima nadomestnega e-kolesa ali opreme. V tem primeru najemodajalec vrne najemnino in morebitna druga doplačila v sorazmerju s časom, ko stranka ni mogla uporabljati e-kolesa (opreme).

6. Pristojnost za spore:

Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore glede njihove izvedbe in njihovih posledic velja sodna praksa pristojnih sodišč Slovenije, na katere pogodbenici prenašata izrecno pristojnost, tudi v primeru arbitražnega postopka, pritegnitve tretje osebe kot poroka.
Morebitne spore glede izvedbe in posledic pogojev bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta nosilec in uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Kranju.

7. Razlaga tega dokumenta:

Če se izkaže, da je katerakoli določba iz tega dokumenta neveljavna ali neizvršljiva v celoti ali delno, bo le-ta obravnavana kot nična ali neizvršljiva, preostale določbe pa ostanejo veljavne in izvršljive.